Skip to main content

ADEMHALINGSKINESITHERAPIE BIJ VOLWASSENEN

We leren correct ademhalen door middel van een buik-, borst-, flankademhaling. Daarnaast leren we technieken om rustig te ademhalen en de ademhaling weer onder controle te krijgen. Dit op basis van relaxatie.

ADHD BIJ VOLWASSENEN

Als u het vermoeden heeft dat u ADHD heeft, kan u bij ons terecht voor een onderzoek. Tijdens het intakegesprek kan een eerste screening gebeuren, maar dit wordt steeds aangevuld met verder onderzoek. Hoe dit onderzoek eruit ziet is afhankelijk van de gegevens waar u bij aanmelding reeds over beschikt.  We bieden ook psycho-educatie aan voor volwassenen.  U kan bij ons begeleid worden om met de gevolgen van ADHD om te gaan.

AFASIE BIJ VOLWASSENEN

Afasie is een taalstoornis veroorzaakt door een hersenletsel waarbij het spreken, begrijpen, lezen en schrijven verstoord is. Afasie treedt op na een hersenletsel in het taalgebied. Afasie uit zich in verschillende types. Er kan sprake zijn van een motorische afasie (Afasie van Broca), een sensorische afasie (Afasie van Wernicke), een benoemingsafasie of een globale afasie. De taaluitval is bij elk van de types verschillend. Bijna altijd is er na het ontstaan van afasie enig spontaal herstel van de taal. Zelden is dat herstel volledig. De behandeling bestaat eruit om gericht te oefenen van de taal, het aanreiken van andere communicatiekanalen en de familie te betrekken door het geven van informatie en advies.

ANGSTEN BIJ VOLWASSENEN

Sommige personen zijn angstig om contact te leggen of uit te gaan, anderen hebben een zeer specifieke fobie (spinnen, lift, vliegen, …). Na onderzoek kan nagegaan worden wat de oorzaak is  van de angst en hoe die het best behandeld kan worden.

AUTISME BIJ VOLWASSENEN

Autisme is een pervasieve ontwikkelingsstoornis die zich kenmerkt door beperkingen in de sociale interactie, communicatie en het verbeeldingsvermogen. Vaak is er ook sprake van een over- of onder gevoeligheid in de zintuiglijke waarneming. Hierdoor kunnen nieuwe problemen zoals bvb angst, slaapproblemen of eetmoeilijkheden, ontstaan.

Diagnosestelling gebeurt aan de hand van een gestructureerd interview waarbij gepeild zal worden naar het ontwikkelingsverloop in de verschillende levensdomeinen. Hiernaast worden ook bijkomende vragenlijsten en/of testen afgenomen. Ook volwassenen kunnen bij een vermoeden van een autismestoornis bij ons terecht.

Naast diagnosestelling bieden wij eveneens begeleiding aan voor kinderen en volwassenen met autisme. Hoewel autisme een blijvend probleem is, kan op een zo constructief mogelijke manier met deze problematiek worden omgegaan. Therapie bestaat voornamelijk uit het verwerven van kennis over autisme (psycho-educatie), het aanleren van bepaalde vaardigheden, en het zo goed mogelijk afstemmen van de omgeving op de persoon met autisme.

DEPRESSIE BIJ VOLWASSENEN

Sommige personen kampen reeds jaren met een gevoel van prikkelbaarheid, negatief zelfbeeld, angsten, onzekerheid, slapeloosheid, verminderde eetlust… Andere kampen met relatieproblemen, verminderde seksuele verlangen, …

Een psychotherapie kan voor hen een hulpmiddel zijn. Via het inzicht krijgen in conflictueuze gevoelens, verwoorden van angsten, kwaadheden ten aanzien van geliefden… kan een eerste stap naar hulpverlening gezet worden.

DYSARTRIE BIJ VOLWASSENEN

Dysartrie is een verworven spraakstoornis. Men kan dysartrie krijgen ten gevolge van de ziekte van Parkinson of ten gevolge van multiple sclerose of een CVA (cerebrovasculair accident). De spraak is moeilijk verstaanbaar omwille van de stoornis in de spierspanning en/of coördinatie van de spieren. De behandeling bestaat uit het geven van oefeningen om de spraak en de andere mondfuncties te verbeteren. Er kan ook gezocht worden naar hulpmiddelen om de spraak te ondersteunen of te vervangen.

DYSLEXIE EN/OF DYSCALCULIE BIJ VOLWASSENEN

Dyslexie (lezen en/of spelling) en/of dyscalculie (rekenen) worden soms pas op latere leeftijd vastgesteld. In de TOL kan met aangepaste tests de diagnose gesteld worden, onafhankelijk van de leeftijd. Op basis van het diagnostisch onderzoek kan een “gemotiveerd verslag” of “attest” worden opgesteld. Aansluitend op het onderzoek behoren het opstellen van aangepaste maatregelen of een therapie eveneens  tot de mogelijkheden.

Dyslexie en dyscalculie wordt in sommige gevallen pas op latere leeftijd ontdekt. Dit bijvoorbeeld wanneer er meer verwacht wordt vanuit de professionele omgeving of een nieuwe opleiding gestart wordt. Soms ontdekken volwassenen het van zichzelf pas op het moment dat hun eigen kind lees- en/of rekenproblemen heeft. In TOL kan met aangepaste tests de diagnose gesteld worden, onafhankelijk van de leeftijd. Op basis van het diagnostisch onderzoek kan een “gemotiveerd verslag” of “attest” worden opgesteld. Aansluitend op het onderzoek behoren het opstellen van aangepaste maatregelen of een therapie eveneens  tot de mogelijkheden. Voor meer uitleg over dyslexie en dyscalculie, zie rubriek “kinderen”.

STUDIECOACHING BIJ VOLWASSENEN

De TOL is reeds meer dan 25 jaar gespecialiseerd in het onderzoek en behandeling van studeerproblemen .  In de TOL krijgen we  zowel jongeren als jongvolwassenen uit het secundair, hoger of universitair onderwijs voor coaching bij het studeren. Dit gebeurt door psychologen en pedagogen.

In de studiecoaching, die wekelijks 1 of meerdere keren plaats vindt, is er aandacht voor studieplanning, studiemethodiek, studieattitude en motivatie. Er wordt onmiddellijk met de cursus van de jongere zelf gewerkt en nieuwe studiemethoden toegepast op zijn leerstof. We brengen dus geen aparte cursus leren leren. Indien nodig is er verder neuropsychologisch onderzoek mogelijk om nog meer zicht te krijgen op de sterktes en zwaktes van de jongere. Op basis hiervan kan er ook met school  of de opleiding afgesproken worden voor het toepassen van  STICORDI-maatregelen.

We maken in de studiecoaching ook tijd om de jongere psycho educatie te geven over de problemen waar ze tegenaan lopen (faalangst, uitstelgedrag, geheugenmoeilijkheden, .. )

De studiecoaching is mogelijk van maandag tot vrijdag tussen 8u-22u en op zaterdag van 8u -17u.