Logopedie

WAT IS LOGOPEDIE ?

Logopedie is een paramedisch beroep in de gezondheidszorg en in het onder­wijs. De logopedie houdt zich bezig met de preventie, het onderzoek en de be­handeling van stoornissen en beperkingen op het gebied van spraak, taal, stem en gehoor.

Het woord ’logopedie’ is samengesteld uit de Griekse woorden ’logos’ en ’paidein’. ’Logos’ staat voor gesproken woord en ’paidein’ voor opvoeden. Logo­pedie bete­kent dus ’opvoeden tot het gesproken woord’. Vroeger gebruikte men hiervoor wel eens de term ’spraakleraar’.

Logopedie heeft inmiddels een hele ontwikkeling doorgemaakt. Logopedie houdt ook in: hulpverlening bij stoornissen en beperkingen in de communicatie. Communicatie is meer dan praten alleen. Communicatie omvat vele uitings­vormen, waaronder taal, lezen en schrijven, gebaren, spraakafzien en onder­steunde communicatiesystemen.

WIE IS LOGOPEDIST?

Logopedist wordt men na een opleiding van minstens drie jaar hoger onderwijs buiten de universiteit of na een vijfjarige universitaire opleiding. Sinds enkele jaren kan men bovendien ook een doctoraat in de logopedie behalen. De offici­ële beroepstitel is logopedist.

Tot het theoretisch gedeelte van de opleiding behoren o.a. kennis over onderde­len uit de geneeskunde, de psychologie, de opvoedkunde en de taalkunde en kennis over spraak, taal, stem, gehoor en hun respectievelijke stoornissen. Sta­ges en een eindwerk behoren tot het praktisch gedeelte van de opleiding .

WAT DOET EEN LOGOPEDIST?

De logopedist geeft in de eerste plaats behandeling (therapie) na een grondig onderzoek. Zo ’n behandeling heeft tot doel stoornissen in het normale com­municatiegedrag te voorkomen, te beperken of te verhelpen. Hiervoor gebruikt de logopedist specifieke methodes die gegroeid zijn uit wetenschappen als ge­neeskunde, psychologie, opvoedkunde, taalkunde, uit de communicatieweten­schappen en zelfs de muziekpedagogie.

Naast behandeling geeft de logopedist ook adviezen en informatie. Hiermee begeleidt de logopedist ook de omgeving van mensen met spraak-, taal-, stem- en gehoorstoornissen.

De logopedist werkt vaak samen met andere deskundigen: een arts, een tandarts, een psycholoog, een leerkracht of een andere paramedicus. Uiteraard kan een stoornis in de communicatie ook verholpen of gunstig beïnvloed worden door bijvoorbeeld een medische, een tandheelkundige, een psychologische of een andere behandeling. Daarom juist blijft samenwerking tussen de verschillende deskundigen zo belangrijk.

WAAROM IS LOGOPEDIE NODIG?

Meer dan ooit leven wij in een communicatiemaatschappij. Goede communica­tieve vaardigheden en een normale taalontwikkeling zijn belangrijk voor de overdracht van informatie, kennis en gevoelens. Dankzij communicatie en taal is het mogelijk om met anderen samen te leven. Bovendien is taal een belang­rijke voorwaarde om goed te leren lezen, schrijven en rekenen. Communicatie- en taalstoornissen hebben bijgevolg een negatieve invloed op ons sociaal en emotioneel leven. Logopedie richt zich op de hulpverlening bij communicatie­stoornissen en vervult daarom een duidelijke maatschappelijke rol.